• Brënda Tiranës ofrohet Transport I shpejtë me Motorr pa pagesë për pjesët e transportushme. Pjesët e mëdha që kërkojne automjet do të konsiderohen me pagesë shtesë.
  • Jashtë Tiranës ku Expert-Servis nuk ka nje përfaqësues transporti do të bëhet I mundur nëpërmjet postës shqipëtare ku kosto e transportit do të mbulohet nga blerësi.
  • Ju mund të paguani CASH në momentin e dorëzimit të pjesës ose në një nga pikat tona të autorizuara.
  • Ju mund të paguani me bankë në një nga llogarite e vendosur në dispozicion.