Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve


Për të gjitha pajisjet e blera në dyqanet Expert-Servis, në raste të veçanta kur konstatohen probleme, që vijnë si pasojë e defekteve të fabrikës mund të bëhet kthimi dhe ndërrimi i pajisjes:

1. Brenda 72 orëve nga momenti i blerjes për difekt fabrike.

2. Pas 30 ditësh, nga momenti i sjelljes në servis, nëse nuk riparohet.

3. Nëse pajisja shfaq të njëjtin difekt 3 herë brenda afatit të garancisë së pajisjes.

Konstatimi natyrës së problemit duhet të behet nga tekniku I Expert Servis , servis i autorizuar për shërbimet.